KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BİLDİRİMİ
Değerli Misafirimiz;
Kişisel verilerin korunması kapsamında hazırlanan bu aydınlatma bildirimi aşağıda şirket unvanı ve
otel ismi verilen şirketimiz ve otelimiz genelinde uygulanmakta olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu çerçevesinde genel aydınlatma bildirimidir.
Şirket ve otelimiz;
Acar Otel:
Bundan böyle otel ve şirketimiz, “Acar Otel” veya “Otel”olarak anılacaktır.
Acar Otel ailesi olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem vermekteyiz. Bu kapsamda
kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “Veri Sorumlusu”
sıfatıyla, aşağıda belirtilen amaçlar ve sınırlar kapsamında işlemekte ve buna uygun gerekli idari ve
teknik tedbirleri almaya son derece özen göstermekteyiz. Bu sebeple işbu “Kişisel Verilerin İşlenmesi
Hakkında Aydınlatma Bildirimi vasıtasıyla kişisel verilerinizi işleme süreçlerimiz ve KVK kanunu
çerçevesinde siz değerli misafir ve ziyaretçilerimizin 6698 sayılı kanunda ve GDPR regülasyonundan
doğan haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.

 1. İşlediğimiz Kişisel Verileriniz
  Acar Otel müşterisi olan sizler ve/veya aile üyeleriniz hakkında aşağıdaki gibi bilgiler istememiz
  gerekecektir:
  • Kimlik bilgileri (örneğin ad-soyad, T.C. kimlik numarası, Pasaport Numarası gibi).
  • İletişim bilgileri (örneğin telefon numarası, e-posta adresi, İletişim Adresiniz gibi).
  • Kişisel bilgiler (örneğin doğum tarihi, uyruk).
  • Çocuklarınıza ilişkin bilgiler (örneğin adı, doğum tarihi, yaşı).
  • Kredi kartı numaranız (banka tahsilat işlemi ve rezervasyon amaçları için).
  • Otele Varış ve Otele çıkış tarihleriniz.
  • Tercihleriniz ve ilgi alanlarınız (örneğin sigara içilen/içilmeyen oda, tercih edilen kat, yatak takımı
  türü, gazete/dergi türü, spor, kültürel ilgi alanları)
  • Kuruluşumuzda konaklarken veya konakladıktan sonra sorularınız/yorumlarınız.
 2. Kişisel Verilerinizin Elde Edilme Zamanı
  Kişisel veriler, aşağıdakiler dâhil çeşitli durumlarda toplanabilir:
 3. Otel aktiviteleri:
  • Oda rezervasyonu.
  • Otele giriş ve ödeme.
 • Otele Varış ve Otele çıkış tarihleriniz.
  • Bir konaklama sırasında otel barında veya restoranında yeme/içme.
  • İstekler, şikâyetler ve/veya anlaşmazlıklar.i
  • Öneri ve anket formlarında.
  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde kişisel verilerin işlenmesi kişisel verilerin
  tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla
  otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
  değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle
  getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen
  her türlü işlemi ifade etmektedir.- Pazarlama programlarına veya etkinliklerine katılım:
  • Müşteri anketlerine katılma (örneğin Konuk Memnuniyeti Anketi)
  • E-posta üzerinden teklif ve promosyonlar almak için bültenlere abone olma.- Üçüncü taraflardan bilgi iletimi:
  • Tur operatörleri, seyahat acenteleri, GDS rezervasyon sistemleri ve diğerleri üzerinden yaptığınız
  rezervasyonlar aracılığı ile tesislerimize iletilen bilgiler.- İnternet aktiviteleri:
  • Acar Otel web sitelerine bağlantı (IP adresleri, tanımlama bilgileri)
  • Online formlar (online rezervasyon, anketler, sosyal ağlardaki Acar Otel sayfaları, Facebook oturum
  açma vb. gibi ağ üzerinden oturum açma sistemleri).
  Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi ve Hukuki Sebebi
  Otelimizde konaklama ve otel tesisleri içerisinde sunulan hizmet süreçlerinin gerekliliklerinin ifa
  edilmesi kapsamında Bildiri’min 3. maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, konaklama ve diğer
  hizmet süreçlerinin yürütülebilmesi ve/veya Otel’in yasal yükümlülükleri dahil tüm yükümlülüklerinin ifa
  edilebilmesi adına Kişisel Verileriniz aşağıdaki yöntem ve vasıtalar ile Otel’in ilgili departmanları ve
  yetkili diğer departmanlar tarafından otomatik veya otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir
  ve işlenebilmektedir:
  • Şahsen Başvurularınızda elden, Otel’e ait web siteleri vasıtasıyla, elektronik postayla, postayla,
  referanslar aracılığıyla veya Otel’in çalıştığı çözüm ortakları ve tedarikçiler (Örneğin seyahat
  acenteleri, tur şirketleri, rezervasyon siteleri) ve/veya internet siteleri, sosyal medya hesapları aracılığı
  ile.
  • Farklı şekillerde (yüz yüze, telefon, telekonferans, video konferans, faks vb) yapılabilecek
  görüşmeler sırasında edinilen bilgiler ile. Kişisel verileriniz; 6698 Sayılı Kanun’un 5. Maddesinde yer
  alan aşağıdaki hukuki sebeplerle işlenmektedir;
 1. Açık rızanızın bulunması,
 2. Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
  III. Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumda olmanız halinde veya rızanıza
  hukuki geçerlilik tanınmayan sizin yahut bir başkasının hayat veya beden bütünlüğünün korunması
  için zorunlu olması,
 3. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla ilgili olarak kişisel veri işlenmesi,
 4. Hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için zorunlu olması,
 5. İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
  VII. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,,
  VIII. Sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek ve açık rızanız alınmak kaydıyla, meşru
  menfaatlerimiz için zorunlu olması,
  Özel Nitelikteki Sağlık Verileriniz açık rızanıza bağlı olarak veya Kanun’un 6. Maddesinde sayılı
  şartların gerçekleşmesi halinde işlenmektedir. Kişisel verileriniz; 1774 Sayılı Kimlik Bildirme Kanunu,
  Vergi Usul Kanunu, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
  ve ilgili diğer yasal mevzuatlar uyarınca işlenmektedir. Acar Otel Kişisel Verilerinizin işlenmesinde
  Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, ülkemizin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler, AB veri koruma
  mevzuatları ( GDPR ) ve KVKK başta olmak üzere ilgili yasal mevzuatta belirtilen veri işleme
  ilkelerine ve yükümlülüklerine uygun davranmaktadır.
 6. Özel Nitelikli Kişisel Verilerinizin İşlenmesi
  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde, hukuka aykırı olarak işlendiğinde
  kişilerin mağduriyetine veya ayrımcılığa sebep olma riski taşıyan bir takım kişisel veri “özel nitelikli”
  olarak belirlenmiştir. Bu veriler; ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer
  inançlar, kılık ve kıyafet, dernek – vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkûmiyeti
  ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik verilerdir. Otelimiz özel nitelikli kişisel
  verilerin işlenmesi bakımından Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6. maddesinde öngörülen
  düzenlemelere uygun hareket etmekte ve bu verilerin korunmasında hassasiyetle davranmaktadır.
  Acar Otel ailesi olarak özel nitelikli kişisel verilerinizi, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli
  önlemlerin alınması kaydıyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun bir biçimde aşağıdaki
  durumlarda işlemektedir:
 7. Açık Rızanızın Bulunması Durumunda
  İçinde bulunduğunuz şartları Otelimiz ile paylaşarak kendinize özelleştirilmiş hizmet talep edebilmekte
  ve bu amaçla özel nitelikli verilerinizi paylaşabilmektesiniz. (Örneğin boyun fıtığı nedeniyle ince yastık
  istenmesi, kalp rahatsızlığı nedeniyle giriş katta oda talep edilmesi, fıstık alerjisi nedeniyle kuruyemiş
  içermeyen tatlı hazırlamamızı talep edilmesi, gluten alerjisi nedeniyle glütensiz yemeklerin servis
  edilmesi, ve tesiste sunulan hizmetlerden faydalanmak için gerekli olan sağlık koşullarını sağlayıp
  sağlamadığınıza dair karar verilebilmesi amacı ile ilgili spor aktivitesi hizmetlerinden yararlanmanıza
  engel olacak bir rahatsızlığınızın bulunup bulunmadığına dair verdiğiniz sağlık bilgileriniz vb.).
  Otelimiz içerisinde açık rızanız ile alınan bu sağlık bilgileri hizmet aldığınız tesis içerisinde sadece
  sorumlularının görmesi sağlanacak şekilde kurum içerisinde dahi sınırlandırılmıştır. Sizlerin özel
  nitelikli verilerini paylaşarak tanımladığınız ihtiyaçlarınıza yönelik özelleştirilmiş hizmet sunabilmemiz
  ve sizlerin bu ihtiyaçlarınızı gelecekte de hatırlayarak tekrar aynı hizmetleri sunabilmemiz için
  Otelimiz, özel nitelikli verilerinizi ancak ilgili açık rızanızı alarak ve sadece toplama amacına hizmet
  etmesi için işleyecektir. Özel nitelikli sağlık verileriniz ve diğer tercihleriniz ile ilgili özel nitelikli
  verileriniz kurum içi hizmetin sağlanması ve aldığınız hizmet doğrultusunda siz değerli misafirlerimizin
  hayati risk oluşturacak faktörlerin en aza düşürülmesi amacı ile kurum içerisinde sadece hizmeti
  sağalacak personelimiz ile sınırlı şekilde paylaşılmaktadır. Özel nitelikli bu verileriniz kurum içi diğer
  çalışanlarımız veya 3. Taraflar ile asla paylaşılmaz. Özel nitelikli bu verilerin korunması amacı ile
  gerekli tüm idari ve teknik önlemler alınarak ciddiyet ve hassasiyet ile verilerin korumasına özen
  gösterilmektedir.
 8. Açık Rızanızın Bulunmaması Durumunda
  Hassas nitelikteki sağlık verileriniz dışındaki özel nitelikli kişisel verileriniz sadece kanunlarda
  öngörülen hallerde işlenebilmektedir. Sağlığınızla ilgili hassas nitelikli özel kişisel verileriniz ise ancak
  kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi,
  sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü
  altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir. Bunun dışında açık
  rızanız alınmadan sağlık verileriniz ancak açık rızanızın alınmayacağı durumlarda ( Kaza geçirmeniz,
  Açık rızanızı beyan edemeyecek düzeyde hastalanmanız, acil tıbbi müdahale gerektiren durumlarda )
  sadece sağlık kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.
 9. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları
  Kişisel verileriniz Otelimizin güvenliğinin tesisi ve Otelimiz tarafından ziyaretçilerimize ve
  misafirlerimize sunulmuş olan hizmetlerimizden faydalanmanız, Otelimiz erişim kayıtlarının yönetimi,
  kanun ve mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacı ile 6698 sayılı Kanun’un
 10. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve kurumumuzun kanunlar ile belirlenen
  yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacı ile aşağıda detaylandırdığımız amaçlar ile işlenmektedir.
 11. Müşterilerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmek.
 12. Oda rezervasyonlarını ve konaklama isteklerini yönetmek:
  • Yasal belgeleri muhasebe standartlarına uygun bir şekilde oluşturmak, Faturalama hizmetlerini
  yönetmek ve saklamak.
  Otel konaklamanızı yönetmek:
  • Hizmet kullanımlarınızı izlemek (telefon, bar, ödemeli TV vb.)
  • Odalara erişimi yönetmek.
  • Oteldeki konaklamaları sırasında uygunsuz davranışlarda bulunan müşterilere yönelik listelerin iç
  yönetimi (agresif ve antisosyal davranışlar, otel sözleşmesine uyulmaması, güvenlik düzenlemelerine
  uyulmaması, hırsızlık, hasar veya ödemeyle ilgili olaylar).
  • Pazarlama faaliyetleri gerçekleştirmek, markalarımızı tanıtmak.
  • İhtiyaçlarınızı daha iyi karşılamak için ürünlerimizi ve hizmetlerimizi uyarlamak ve geliştirme.
  • Size gönderdiğimiz ticari teklifleri ve promosyon mesajlarını özelleştirmek.
 • Açık rızanızın olduğu durumlarda Acar Otel ve bağlı kuruluşları tarafından oluşturulan özel teklifler
  ve yeni hizmetler hakkında sizi bilgilendirmek.
  • Konaklama öncesinde, sırasında ve sonrasında müşterilerle olan ilişkilerimizi yönetmek.
  • Hedeflenen iletişimleri göndermek amacıyla rezervasyon geçmişine ve müşterilerin seyahat
  tercihlerine dayalı olarak segmentasyon işlemlerini gerçekleştirmek.
  • İstatistik ve ticari puanlar geliştirmek ve raporlama gerçekleştirmek.
  • Yeni veya eski müşterilerin tercihlerini bilmek ve kişiselleştirilmiş hizmet sunmak.
  • Açık rızanızın olduğu durumlarda size bültenler, promosyonlar ve turizm, otel veya hizmet teklifleri
  göndermek veya sizinle telefondan iletişime geçmek.
  • Bülten, promosyon, turizm teklifleri ve memnuniyet anketleri aboneliğinden çıkma isteklerini
  yönetme.
  • İtiraz etme hakkını dikkate almak ve itiraz süreçlerini yönetmek.
  • Söz konusu oteli etkileyen ciddi olayların (doğal felaketler vb.) gerçekleşmesi halinde Otelimizde
  kalan kişileri aramak için özel telefon hizmetlerinden yararlanmak.
  • Anket yapmak ve anket ile müşteri yorumlarını analiz etmek.
  • İddiaları/şikayetleri yönetmek.
  • Özellikle aşağıdaki alanlarda Otelimizin web siteleri kullanımınızı güvence altına almak ve
  geliştirmek:
  • Gezinmeyi geliştirmek.
  • Güvenlik ve sahtekârlık önleme sistemleri uygulamak.
  • 1774 Sayılı Kimlik Bilgilendirme kanunu çerçevesindeki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi.
  • İlgili diğer mevzuatların getirdiği yükümlülükleri yerine getirmek. (örneğin İSG Faaliyetleri, Vergi usul
  Kanunu Yükümlülükleri vb.)
  Bunun dışında kişisel verilerinizin işlenmesindeki en temel amaç sizleri daha iyi ağırlamak ve siz
  değerli misafirlerimizin hizmetlerimizden daha fazla ve kesintisiz olarak yararlanmasıdır.
 1. Kişisel Verilerinizin Yurtiçi veya Yurtdışı Aktarımı
  Otel bünyesinde hizmetlerin sağlanması amacıyla Kişisel verilerinize Acar Otel ve iştirakleri tarafından
  erişilebilmekte, kişisel verileriniz gerektiği zaman bu şirketlere aktarılmaktadır.
  Kişisel verileriniz, yurtiçinde ve yurtdışında bulunan depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği
  (sunucu, hosting, bulut bilişim gibi) hizmet veren kuruluşlar, işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan
  finans kuruluşları, hukuk ve benzeri alanlarda destek alınan danışmanlık firmaları, Otel’in faaliyetleri
  ile ilgili sair alanlarda destek veren üçüncü kişilere ve belirlenen amaçlarla, iş ortaklarımıza ve yetkili
  kurum ve kuruluşlara Otelimiz teknik birimlerinin kontrolünde gerekli güvenlik önlemleri alınarak
  kontrollü ve sınırlı olacak şekilde (yurt içinde) aktarılabilmektedir ve/veya erişime açılabilmektedir.
  Verilerinizin yurt içi aktarılması esnasında Otel’imiz tarafından 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması
  Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde tüm yükümlülükler yerine getirilmektedir. Yasal yükümlülükler
  çerçevesinde ve gerekmesi halinde Kişisel Verileriniz devlet kurumlarına, yargı organlarına,
  uluslararası sözleşmelerle kurulmuş yabancı misyonlara (büyükelçilikler, konsolosluklar vs.)
  aktarılabilmektedir.
 2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Süresi
  Kişisel Verilerinizi, ilgili mevzuatta bu verilerin saklanması için öngörülen bir süre var ise bu sürenin
  sonuna kadar, böyle bir süre belirlenmemiş ise işlendikleri amaç için gerekli olan süre sonuna kadar
  işlenecektir. Bu sürelerin dolması halinde Kişisel Verileriniz re’sen veya talebiniz üzerine derhal
  mevzuat kurallara uygun şekilde silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir. Bu süre
  içerisinde Kişisel Verilerinizde bir değişiklik olması durumunda kayıtlarınızın güncel ve doğru
  tutulabilmesi Acar Otel veya İlgili grup şirketimize bilgi verme yükümlülüğünüz bulunmaktadır.
 3. Otel Tesislerinin Kamera ile Gözetimi
  Acar Otel tesisinin giriş ve çıkışları, koridorlar, ortak alanlar ve tesislerin dış cepheleri tesis güvenliği,
  misafirlerimizin güvenliği ve iş sağlığı ve güvenliği amacıyla kameralar ile görüntülenmekte ve
  belirtilen alanlarda kamera simgesi bulunmaktadır. Bu görüntülere ilişkin olarak da Anayasa ve KVKK
  hükümlerince haklarınızın saklı olduğunu belirtmek isteriz. Kamera ile gözetim ve kayıt amacı; iş
  yerinde gerçekleşmesi olası, özellikle hırsızlık gibi bir takım eylemlerin teşhis edilmesidir. Bu kayıtlara
  yalnızca Otel’in yetkili birimleri tarafından erişilebilmektedir. Kayıtlar, güvenlik amaçları ile 21 gün süre
  ile muhafaza edilmekte olup, sürenin bitiminde imha edilmektedir.
 4. KVK Kanunu kapsamında Veri Sahibi Olarak Haklarınız (Madde 11)
  KVKK 11. Maddesi uyarınca Şirketimize başvurarak;
  a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını
  öğrenme,
  d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  e) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  f) Kanun ilgili maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizi silinmesini veya yok
  edilmesini isteme,
  g) (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini
  isteme,
  h) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin
  kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın
  giderilmesini talep etme,
  Haklarınız bulunmaktadır.